Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
OSGB NEDİR? | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

OSGB NEDİR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ; İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan  gerekli donanım ve personele (iş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ) sahip ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘nca yetkilendirilmiş birimleri ifade eder. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri , işçi sağlığına ve güvenliğine uygun çalışma ortamları oluşturarak firmanın normal imalat ve iş akışını aksatmamak suretiyle verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunan birimlerdir.

30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre ;
 • 50’den fazla çalışanı olan Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren,
 • 50’den az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren,
 • 50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ; 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren,

İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile yada Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile anlaşma yapmak zorundadırlar.

OSGB lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
  d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
  e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
  f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

 • İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

 • OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

 • OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

 • OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

 • OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur. Belirtilen mevzuat çerçevesinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini tam zamanlı ve yarı zamanlı olacak şekilde OSGB hizmet kapsamında sürdürülebilir olarak sağlamaktayız.