Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. ve 17. Maddesinde belirtildiği üzere çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapması ve özenin gösterilmesi ayrıca ilgili tedbirlerin alınması amacıyla eğitilmeler zorunlu kılınmıştır.

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin yönetmeliğin ekinde yer alan eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir

İşverenler, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

  1. Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
  2. İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
  3. İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  3. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.

 

Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.

 

Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.

. Eğitimin verileceği işyerinin çalışma şartlarına, işyerinin faaliyetlerinin çeşitliliğine ve işyeri çalışanlarına göre düzenlenen eğitimler haricinde işyeri için özel eğitimler de bulunmaktadır.

Temel İSG Eğitimi’nin İçeriği

Genel Konular
• Çalışma mevzuatı hakkında bilgiler
• Çalışanların hak ve sorumlulukları
• İşyeri düzeni ve temizliği
• Yaşanan iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları
• Meslek hastalıklarının nedenleri
• Hastalıklardan korunma yöntemleri
• Psikolojik ve biyolojik risk faktörleri
• İlkyardım

Teknik Konular
• Fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk faktörleri
• El ile kaldırma ve taşıma
• Patlama, parlama, yangın ve yangından korunma yolları
• İş ekipmanlarının kullanımı
• Ekranlı araçlarla çalışma
• Elektrik konusunda tehlike, risk ve önlemler
• İş kazalarının nedenleri ve korunma yöntemleri
• Sağlık ve güvenlik işaretleri
• Koruyucu ekipmanların kullanımı
• İş sağlığı ve güvenliği hakkında genel kurallar
• Tahliye ve kurtarma